اختراعات قابل ثبت

اختراعات قابل ثبت

تمامی مواردی که در زمینه علوم و صنعت کشاورزی در راستای بهبود و  پیشرفت وضعیت زندگی اشخاص جامعه بوده و جنبه تازگی دارد به عنوان اختراع قابل ثبت محسوب می شود مطابق با قانون ثبت علائم و اختراعات برای نقشه های مالی تقاضای ثبت پذیرفته نمی باشد.
همچنین قانون گذار برای امانت از حقوق مردم و خارج ساختن سلطه شخص یا اشخاص خاص بر امور دارویی و بهداشتی ممنوعیتی جهت ثبت فورمول ها و ترتیبات دارویی مقرر داشته است.
برای دفاع از ارزش های اجتماعی هر گونه اختراع یا هر گونه اختراع تکمیلی که باعث اختلال انتظامات عمومی، یا منافی عفت و اخلاف حسنه اجتماعی، و یا تضادی با مقررات شرع مقدس داشته باشد قابل ثبت نمی باشد.
بطور مثال اگر شخصی وسیله ای اختراع نموده که استفاده از آن باعث تسریع و تسهیل در سرقت از منازل مردم می شود.
چنین اختراعی که مخالف نظم عمومی جامعه است ، قابل ثبت کردن نمی باشد.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.