ارکان اصلی شرکت های تعاونی

ارکان اصلی شرکت های تعاونی


مجمع عمومی
از اجتماع اعضای شرکت تعاونی یا نمایندگان آن ها مجمع عمومی تشکیل می شود .
که دو نوع عادی و فوق العاده را شامل می شود .
از وظایف مجمع عمومی می توان به انتخاب هیئت مدیره ، بازرسان ، رسیدگی به گزارشات مالی و سود وزیان ، تعیین سیاست ها و ... را می توان نام برد .

هیئت مدیره
اعضای این ارگان شامل حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر می باشد که از میان اعضای شرکت تعاونی برای رسیدگی به امور تعاونی
از وظایف هیئت مدیره می توان به اجرای قوانین اساسنامه ، آماده سازی گزارشات مالی برای رسیدگی مجمع عمومی ، دعوت مجمع عمومی برای رسیدگی به استعفانامه مدیرعمل و امور عزل و نصب و اجرای تصمیمات مجمع عمومی


بازرس یا بازرسان
بازرسین از طریق مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند .
وظایف آن ها رسیدگی به تصمیمات مجمع عمومی ، نظارت بر فعالیت هیئت مدیره و تهیه گزارش از صحت جمع آوری گزارشات مالی توسط هیئت مدیره می باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.