ارکان شرکت تعاونی و مقررات عمومی آن

ارکان شرکت تعاونی و مقررات عمومی آن

شرکت تعاونی نیز مانند شرکت های تجاری دیگر دارای سه رکن اصلی می باشد به نام های هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسین و مجمع عمومی


مجمع عمومی
مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده با حضور اعضای شرکت تعاونی تشکیل می شود .
از وظایف مجمع عمومی عادی می توان به انتخاب هیئت اعضای هیئت مدیره ، بازرس و بازرسان شرکت ، رسیدگی به حساب های مالی سالیانه ، بررسی ترازنامه ، تعیین خط مشی های شرکت و ... می باشد .
از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به انحلال شرکت تعاونی و افزایش و کاهش سرمایه اشاره داشت .

هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره می تواند حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر باشد .
این تعداد از میان شرکای شرکت و اعضای شرکت انتخاب می شوند و وظیفه ی اداره امور شرکت بر عهده آن ها می باشد .
مجمع عمومی فوق العاده در واقع تصمیماتی را که توسط مجمع عمومی عادی اتخاذ می شود را اجرا می کنند .
هم چنین آماده سازی گزارشات مالی برای ارائه به مجمع عمومی عادی را نیز عهده دار می باشند .
اجرای سیاست های ذکر شده در اساسنامه نبز از وظایف دیگر آن ها می باشد .
قبول استعفای مدیر عامل ، نظارت بر اجرای فعالیت های تعاونی ، عزل و نصب مدیر عامل همگی از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

بازرس یا بازرسین
واحدی که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب شده و مسئول نظارت بر امور هیئت مدیره می باشد .
همین طور بر تصمیمات اجرایی مجمع و اساسنامه نیز نظارت کامل دارد .
هم چنین باید از نحوه درست تهیه گزارشات مالی و صورتحساب ها اطمینان حاصل کنند .
این گزارشات صحیح که آماده سازی می شوند باید تحویل سالیانه تحویل مجمع عمومی داده شوند .
هم چنین اگر مسئولین شکایتی از نحوه عملکرد هیئت مدیره داشته باشند باید نزد بازرسین انجام دهند و آنان مسئول رسیدگی می باشند .

مقررات عمومی شرکت های تعاونی

حداقل یک سوم سرمایه اولیه برای تشکیل شرکت تعاونی باید پرداخت شود و ما بقی توسط مؤسسین تهعد شود .
شرکت تعاونی دارای سهام با نام غیر قابل تقسیم می باشد و باید به صورت نقدی پرداخت شود .
در شرکت تعاونی هر یک از شرکا تنها حق 1 رأی را در مجمع عمومی دارند .
شرکت تعاونی توسط هیئت مدیره ای که طبق قانون تجارت و مفاد اساسنامه و شرکت های تعاونی انتخاب می شود اداره می گردد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.