تعریف اختراع

تعریف اختراع

هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید د ر شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر دراین قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید ، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد . نوشته ای که در این مورد اداره ثبت تهران می دهد ورقه اختراع نامیده میشود.
هر کس مدعی یکی از امور  زیر باشد می تواند درخواست ثبت اختراع نماید :
-ابداع هر محصول صنعتی جدید.
-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی .
ابداع در لغت به معنی اختراع و ایجاد چیزی تازه است . بنابر این وقتی کسی هر گونه محصولی با استفاده از فکر خود در در امر صنعت بوجود آورد، یک پدیده جدید بوجود آورده که دارای صفت تازه گر و نو بودن است ، پس می تواند تقاضای ثبت و حمایت آن اختراع را نماید.
بدین صورت یک وسیله جدید را کشف می نماید .
کلمه کشف در لغت به معنی نمودار ساختن و پرده برداشتن از چیزی که در پنهانی و خفا می باشد ، یا وسایلی که قبلاً موجود بوده ، به  روش جدیدی مورد بهره برداری جهت دستیابی به نتیجه جدید قرار می گیرد.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.