تعریف شرکت مختلط سهامی

تعریف شرکت مختلط سهامی

به شرکتی که با یک عنوان خاص ما بین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شرکاء ضامن ایجاد می گردد، شرکت مختلط سهامی گفته می شود.

شرکای سهام به افرادی گفته می شود که سرمایه ی آن ها به شکل سهام یا بخش های سهام مساوی تقسیم می شود. میزان مسئولیت شرکای سهامی به اندازه ی مقدار سرمایه ای موجود آنها در شرکت می باشد.
شرکای ضامن به افرادی گفته می شود که سرمایه شان به شکل سهام موجود نیست. شرکای ضامن مسئولیت تمامی قرض ها را برعهده دارد. این قروض ممکن است شامل مواردی به جز دارایی شرکت باشد.
با افزایش شرکای ضامن، مسئولیت آنها در قبال طلبکاران و ارتباطشان با همدیگر پیرو مقررات شرکت تضامنی می باشد.
وارد کردن کلمه ی شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکای ضامن دراسم شرکت مختلط سهامی الزامی است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

  • ارائه ی یک نسخه شرکتنامه
  • ارائه ی یک نسخه اساسنامه
  • لیست اسامی مدیران شرکت
  • برگه ی امضاء شده توسط مدیر شرکت برای تعهد پرداخت کامل سرمایه
  • فیش پرداختی حداقل یک سوم از سرمایه


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.