تعریف مخترع

تعریف مخترع

مخترع کسی است که اختراع کرده است.

با توجه به ماده 4 ثالث کنوانسیون پاریس، مخترع محق است نامش در ورقه اختراع به عنوان مخترع قید گردد.

همچنین با عنایت به شق (5) بند (1) ما ده 4 معاهده همکاری ثبت اختراع، نام و سایر اطلاعات مقرره در باره مخترع در موردی که به موجب قانون ملی حداقل یک کشور تعیین شده ارائه این اطلاعات در زمان تسلیم یک اظهارنامه ملی ضروری باشد. در غیر این صورت این مشخصات را نی تواندر تقاضا یا در اطلاعیه جداگانه خطاب به هریک از ادارات تعیین شده ارائه نموند که قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را ضروری دانسته ولی در عین حال اجازه می دهد که بتوان آنهارا در زمان مؤخری نسبت به زمان تسلیم اظهارنامه ملی ارائه کرد.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.