ثبت اختراع به روش تحقیقی

ثبت اختراع به روش تحقیقی


در کل دو نوع روش برای ثبت اختراع وجود دارد :
روش تحقیقی
روش اعلامی


روش ثبت تحقیقی
در بعضی کشورها با استفاده از وسایل و امکانات به بررسی ماهوی اختراع می پردازند و در مورد صحت عملکرد اختراع و گفته ی مخترع تحقیق می کنند .
در چنین سیستمی سعی می شود تا به طور محرمانه از اختراع نگهداری و حق تقدمی برای ثبت اختراع به درخواست کننده داده می شود تا در صورت اثبات صحت و درستی اختراع در اولین فرصت به ثبت برسد .
در غیر این صورت در خواست مخترع رد شود .


در ایران و برخی کشور های دیگر مانند فرانسه سیستم ثبت اختراع به صورت اعلامی است .
یعنی در صورتی که فرد مخترع برای ثبت اختراعش به اداره ثبت برود و اقدام صورت گیرد اداره بدون تحقیق و در صورت داشتن شرایط لازم جهت ثبت آن را به ثبت می رساند .
اما در آمریکا این سیستم متفاوت است و ابتدا مدعی باید اختراع خود را در اداره اختراع اثبات کند و سپس به اداره ثبت فرستاده می شود .


در بعضی کشور ها نیز از هر دو روش استفاده می شود .
برای مثال در سوییس ، برخی اختراعت در زمینه ی دارو و ساعت از طریق روش تحقیقی به ثبت می رسد و سایر موارد از طریق اعلامی .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.