روش افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام

روش افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام

روش افزایش سرمایه در شرکت های سهامی با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شرکت در نظر گرفته شود بایستی از کلیه سهامداران شرکت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد و یا چنانچه به استناد ماده 170 ل.ا.ق.ت و با رعایت ماده 169 ل.ا.ق.ت بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه جهت سهامداران انتشار یافته و مفاد ماده 170 ل.ا.ق.ت رعایت گردد لیکن اگر صاحبان سهام شرکت در مهلت و فرجه قانونی از تمام یا قسمتی از حق تقدم خود در افزایش سرمایه استفاده ننموده باشند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام خریداری یا پذیرفته نشده به متقاضیان جدید و افرادی که مایل به پذیره نویسی در شرکت مربوطه می باشند بایستی با رعایت موارد آتی الذکر سهام خریداری یا پذیرفته نشده فروخته یا واگذار شود. در شرکت های سهامی عام می بایستی بر اساس ماده 173 ل.ا.ق.ت قبل از عرضه نمودن سهام جدید برای افزایش سرمایه مصوب مجمع یا سهام باقیمانده و خریداری و یا پذیرفته نشده توسط سهامداران قبلی شرکت خواهان پذیره نویسی عمومی برای آن باشد می بایستی بدوا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که با رعایت ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم گردیده به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع رسیده است و در صورتی که شرکت تا آن زمان ترازی تصویب ننموده باشد با قید و ذکر این مورد در طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت مواد 175 و 176 ل.ا.ق.ت کلیه مدارک مربوطه را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نمایند. اداره ثبت شرکت ها موظف می باشد که طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را با عنایت به مفاد مواد لایحه اطلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت بررسی و در صورت صحت مدارک اجازه پذیره نویسی سهام جدید را جهت پذیره نویسان جدید و افراد مایل به سرمایه گذاری در شرکت صادر نماید

 مدارکی که در این مرحله باید تحویل اداره ثبت شرکت ها گردد عبارتند از: 1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر تصویب افزایش با رعایت کلیه مفاد اساسنامه و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت
2- آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ( البته در صورت عدم تشکیل جلسه مجمع با حضور کلیه سهامداران)
3- فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت
4- آگهی افزایش سرمایه و حق تقدم منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد 166 و 169 و 170 و 171 ل.ا.ق.ت انحصاراً جهت سهامداران شرکت
5- ارائه مدارک لازم در جهت افزایش سرمایه از طریق یکی از طرق یا تجمیعی از بندهای ذکر شده در ماده 158 ل.ا.ق.ت
6- صورتجلسه هیات مدیره بعد از انقضای مهلت مقرره قانونی در رعایت ماده 166 ل.ا.ق.ت دال بر عملی شدن قسمتی از افزایش سرمایه که مربوط به سهامداران قبلی شرکت می باشد.
توجه: ( در مورد بند 4 و5 و6 در صورتی مدارک ذکر شده ضمیمه می گردد که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط به افزایش از کلیه صاحبان سهام شرکت سلب حق تقدم نگردیده باشد.)
7- فهرست سهامداران پس از افزایش سرمایه همراه با قید تعداد سهام آنها
8- آخرین ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد.


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.