فرق شرکت تجاری و حقوقی

فرق شرکت تجاری و حقوقی

شرکت های تجاری، شرکت هایی هستند که جهت انجام امور تجارتی تشکیل و تاسیس می گردند.
از این رو شامل ویژگی ها و مغایرت هایی با دیگر شرکت ها می باشند که در زیر شرح داده شده است:

شرکت های تجارتی، از شخصیت های حقوقی برخوردار می باشند، که به شخصیت شرکا مرتبط نمی باشد.
شرکت های تجارتی، می توانند به طور خودکار به امور تجاری بپردازند و  شامل دارایی و حقوقی باشند.
چنانچه در دیگر شرکت ها، شخصیت حقوقی موجود نمی باشد و دارایی شرکت، بطور مشترک، وابسته به شرکا است.
قانون شرکت های تجاری را، به شکل منظم و بطور مخصوصی قرار داده است.
تا جایی که بر اساس نوع و شکل این شرکت ها، آن ها را به هفت قسمت تقسیم کرده است و همچنین قانون و مقرراتی نیز برای هر یک گذاشته است.
در صورتیکه شرکت های حقوقی، پیرو خواست و میل شرکا می باشند.
در شرکت های حقوقی، شرکاء به هر صورتی که خواستار باشند، با این شرط که با قانون مدنی مخالفتی نداشته نباشد، امکان تشکیل شرکت را دارند.
هر زمانی که شرکت های تجارتی، عهده دار مسئولیت پرداخت قرض های خود نباشند، هممانند: تجار، قوانین ورشکستگی در رابطه با آن، عملی می شود.
در صورتی که در دیگر شرکت ها، این شرایط و قوانین موجود نیست.
علاوه بر این، هر شریکی به میزان سهم خود، مسئولیت پرداخت دیون را برعهده دارد.
از این رو، در صورت نداشتن استطاعت جهت پرداختن، قوانین ورشکستگی برایش عملی می شود.
شرکت های تجاری، همانند: تجار، شامل وظایفی از جمله: اجبار به تهیه ی دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی و... می باشند.
چنان چه دیگر شرکت ها، معاف از این بخش می باشند.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.