مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی

این اصطلاح در بند (3) ماده 1 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است.

به موجب این بند، مالکیت صنعتی در مفهوم وسیع کلمه نه تنها شامل صنعت و تجارت به معنای اخص کلمه می شود، بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده از قبیل دانه های گندم، جو و حبوبات برگ توتون، انواع میوة، حیوانات، مواد معدنی، آب های معدنی، ماء الشعیر، گلها و آرد را هم دربر می گیرد.

هنچنین با توجه به کنوانسیون پاریسف موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه های اختراع، نمونه های اشیاء مصرفی و طرح ها و مدل های صنعتی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد.

در مواقتنامه تریپس، اسرار تجارتی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و نشانه های جغرافیایی نیز تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی قابل حمایت معرفی شده اند.

نکته قابل ذکر این که حمایت از اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی به صورت اعطای حق استفاده انحصاری صورت می گیرد ولی جلوگیری از رقابت نامشروع به حقوق انحصاری مربوط نمی شود، بلکه علیه

فعالیت های رقابتی است که با فعالیت های صادقانه درامور صنعتی و بازرگانی مغایرت دارد.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.