مدارک ثبت اختراع

مدارک ثبت اختراع

جهت ثبت اختراع نیاز به تحویل مدارکی به اداره ی ثبت شرکت ها و اداره ی مالکیت صنعتی می باشد و از جمله این مدارک:

  •        مدارک شناسایی مخترع
  •         3 برگ اظهارنامه ثبت اختراع
  •       3 برگ توصیف و شرح کامل اختراع
  •        3 برگ نقشه های اختراع
  •        3 برگ ادعای اختراع در کاغذ A4
  •        قبض رسید بانکی بابت حق ثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.