مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

  • اصل صورتجلسه انحلال شرکت .
  • آخرین روزنامه رسمی شرکت.
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شده باشد .
  • صورتجلسه انحلال شرکت ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.
  • در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت تشکیل شده باشد ، ارائه اصل روزنامه دعوت و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون و اساسنامه شرکت الزامی است .


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.