مدت اعتبار ثبت علامت تجاری

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری

با توجه به ماده 18 موافقتنامه تریپس، ثبت اولیه و هرتجدید ثبت علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود

ثبت علائم تجاری را می توان به طور نامحدود تجدید کرد.

در قوانین ملی کشورها مدت حمایت متفاوت است.

بااتوجه به ماده 14 قانون ثبت علائم و اختراعات، علامتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه تحمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت دره سال است ولی صاحب علامت می تواند تقاضای تجدید ثبت نماید دراین صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می نماید.

با توجه به مفاد ماده قوق روشن است که به موجب قانون ایران نیز علامت تجاری را تحت شرایطی می توان به طور نامحدود تجدید ثبت کرد.

با توجه به بند (4) ماده 25 طرح ثبت علائم تقدیمی به مجلس، مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت خواهد بود.

همچنین به موجب این بند، مدت اعتبار ثبت علامت با درخواست مالک آن برای دوه های متوالی ده ساله، با پرداخت هزینه های مقرر، قابل تمدید است.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.