مراحل لازم برای ثبت يك اختراع

مراحل لازم برای ثبت يك اختراع

 مراحل لازم برای ثبت يك اختراع در وب سايت اداره ثبت شرح داده شده است: 

  • كامل كردن اظهارنامه
  • بررسی مقدماتی 
الف-در صورت كامل نبودن مدارك لازم بايد مدارك كامل و تكميل شود.
ب-تكميل بودن مدارك
٣-الف-ارسال اظهارنامه و پيوست های آن به اداره توسط متقاضی و شرح در مورد ادعا و نقشه و موضوع و توصيف كامل، بعد از انجام اين عمل توسط كارشناسان اداره اظهار نامه ارسالی و پيوست های آن به طور كامل بررسی و مطالعه می شود و در صورت كسری مدارك يا مطابق نبودن با قانون اساسی از طريق پست الكترونيكی متقاضی به آن اطلاع داده می شود و ٣٠ روز متقاضی مهلت دارد تا نقص را رفع كند در غير اين صورت طبق قانون عمل می شود.
همچنين متقاضی ميتواند از طريق سامانه رفع نقص كرده و مجدد عمل ارسال را انجام دهد.
ب-تكميل بودن مدارك و پيوست های اظهار نامه:
بعد از كامل نمودن اظهار نامه و رفع نقص آن توسط متقاضی اداره ثبت اقدام به بررسی دقيق اختراع برای ثبت توسط كارشناسان مختلف و مورد تائيد اداره براي ثبت می نمايد بعد از تائيد مدارك و صحت اختراع و كمك آن به فناوری و گام مثبت و رو به جلو بودن آن شروع به جستجو در بانك اطلاعاتی اداره اختراع به منظور تكراری يا مشابه نبودن اختراع می كنند. در صورت رويت و مشاهده اختراع مشابه از طريق پست الكترونيكی به متقاضی اطلاع داده ميشود و او نيز تا ٣٠ روز وقت دارد تا مدارك را ارئه دهد اگر مشابه باشد كه اختراع ثبت نمی گردد در صورت توانايی و ارائه مدرك مشخص برای يكی نبودن اختراع و نحوه راه حل و بازدهی اختراع به مر حله بعد ميرود و در مرحله بعد اختراع بايد تو سط افراد مسلط به موضوع اختراع و يا موسسه مشخصي كه در اين زمينه فعاليت می كنند مورد تائيد اداره نيز می باشد مورد بررسی قرار گيرد در صورت صحيح بودن اين اختراع موسسه يا شركت می تواند از طريق سامانه اطلاع دهد و فرد متقاضی مطلع شدن از طريق پست الكترونيكی تا ٣٠ روز فرصت دارد تا پيگيری كرده و اعلام پاسخ كند.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.