نقل و انتقال سهامی بین اعضای شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهامی بین اعضای شرکت سهامی خاص


در قانون در مورد نقل و انتقال سهامی بین اعضای شرکت سهامی خاص هیچ گونه ماده ای وجود ندارد .
اما در صورتی که خاستار قانونی بودن این مورد باشید می توانید با قید نقل و انتقال سهامی در اساسنامه شرکت ، به نحوی که مدیران و اعضای سهامدار مجمع عمومی موافق این عمل باشند این کار ممکن خواهد بود .
یعنی در صورت نیاز به نقل و انتقال با موافقت مدیران و سهامداران شرکت می توانید ماده اساسنامه را تغییر داده و به این کار بپردازید .
هم چنین اگر نقل و انتقال سهامی در اساسنامه ذکر نشود می توان با موافقت مدیران و سهامداران جلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کنید و مشروط بر موافقت مجمع عمومی فوق العاده به انجام امور بپردازید .


مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامی در شرکت سهامی خاص

کپی روزنامه رسمی مربوط به تأسیس شرکت سهامی خاص
تهیه کپی از مدارک شناسایی سهامداران
تهیه نسخه ی اصلی گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهامی که باید از اداره مالیات تهیه شود .
در صورت وجود تغییرات در شرکت تهیه کپی روزنامه رسمی مربوط به ثبت تغییرات شرکت نیز الزامی است .
ارائه اصل صورتجلسه ی تصمیمات و موافقت های مربوط به نقل و انتقال سهامی
اصل صورتجلسه هیئت مدیره یا مجمع عمومی فوق العاده
در صورتی که انجام امور به وسیله وکیل صورت گیرد ارائه اصل وکالتنامه الزامی می باشد .
ارائه مدارک مشخص کننده تشریفات مربوط به دعوت اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در زمینه نقل و انتقال سهام و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و هم چنین تهیه صورتجلسه می توانید با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.