چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند صورت های مالی نهایی خود را بر اساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19-مشمولین بند ب ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارایی ها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات ( سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- مودیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جز و اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.