دانلود فرم های ثبتی

شرکت مسئولیت محدود

 •  نمونه آگهی دعوت در شرکت های با مسئولیت محدود
 •  نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود
 • فرم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 • نمونه صورتجلسات تغییرات شرکت های با مسئولیت محدود
 • فرم شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود
 • فرم تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
 • نمونه اساسنامه شرکت تک مدیره با مسئولیت محدود
 • نمونه اساسنامه صورتجلسه

شرکت سهامی خاص

 • نمونه آگهی دعوت در شرکت های سهامی خاص
 •  اظهارنامه سهامی خاص
 • تعریف ، مدارک لازم و روش ثبت سهامی خاص
 •  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین سهامی خاص
 • نمونه صورتجلسات سهامی خاص
 •  وجوه اشتراک و افتراق سهامی خاص و مسئولیت محدود
 • اساسنامه
 •  نمونه صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

موسسه

  • اساسنامه موسسه
  • اظهارنامه ثبت موسسه غیر تجاری
  • صورتجلسه مجمع شرکا و موسسین
  • راهنما ، مدارک ، تقاضانامه
  • نمونه صورتجلسات

کارت بازرگانی

 •  درخواست ابطال کارت بازرگانی
 •  اظهارنامه ابطال کارت بازرگانی
 •  اظهارنامه صدور کارت بازرگانی


پلمپ دفاتر

  • اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی
  • فرم درخواست پستی پلمپ دفاتر
  • گواهی پلمپ دفاتر
    

شرکت تعاونی

 • تقاضانامه شرکت تعاونی
 • شرکت نامه شرکت تعاونی


شعبه/نمایندگی شرکت خارجی
شرکت سهامی عام
تعاونی سهامی عام

استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.